Thời gian

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  20170824_080925.jpg 20170913_082346.jpg 20170324_083746.jpg IMG_20170905_215440.jpg IMG_20170905_215449.jpg IMG_20170905_140708.jpg IMG_20170905_215423.jpg 20170905_082223.jpg 20170905_073538.jpg 20170905_073258.jpg 20170905_072746.jpg 20170905_072831.jpg 20170905_072302.jpg 20170905_0713340.jpg 20170905_07093111.jpg Bai_lam_so_1.flv Bai_lam_so_3.flv Bai_thi_so_2.flv Bai_thi_so_1_lop_2.flv Bai_thi_so_2_lop_2.flv

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Chức năng chính 1

  Chức năng chính 2

  Chức năng chính 3

  Chức năng chính 4

  Chào mừng quý vị đến với Website của Nguyễn Thị Quỳnh trường TH Kim An

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Đi tìm trang nguyên-bản chính

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Nguyễn Thị Quỳnh
  Người gửi: Nguyễn Thị Quỳnh (trang riêng)
  Ngày gửi: 22h:33' 09-04-2014
  Dung lượng: 4.4 MB
  Số lượt tải: 6
  Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Văn Danh)
  ĐI TìM TRạNG NGUYÊN

  Trường Tiểu học Đỗ Động 2013
  ĐI TìM TRạNG NGUYÊN
  Biên soạn & Thiết kế chương trình: Nguyễn Thị Quỳnh-Hiệu phó
  chọn người chơi
  Sắp xếp các tiếng sau thành một câu tục ngữ
  A: ngã
  C:nâng
  B:Chị
  D: em
  Đáp án là
  B- Chị
  D:em
  A:ngã
  C:nâng
  15
  9
  14
  13
  12
  11
  10
  8
  7
  6
  5
  4
  3
  2
  1
  BẮT ĐẦU §i t×m
  TR¹NG NGUY£N nhá tuæi
  Câu 1 : L¸ c©y ®­îc vÝ nh­ lµ bé phËn nµo cña c¬ thÓ con ng­êi ?
  A. Tim
  B. Phæi
  C. D¹ dµy
  D. Gan
  Câu 1 : L¸ c©y ®­îc vÝ nh­ lµ bé phËn nµo cña c¬ thÓ con ng­êi ?
  B. Phæi
  A. Tim
  C. D¹ dµy
  D. Gan
  15
  9
  14
  13
  12
  11
  10
  8
  7
  6
  5
  4
  3
  2
  1
  Câu 2 : Khi hô hấp thực vật và động vật lấy vào loại khí nào sau đây ?
  A. Hiđro
  B. Cacbonic
  C. Oxi
  D. Ozon
  Câu 2 : Khi hô hấp thực vật và động vật lấy vào loại khí nào sau đây ?
  C. Oxi
  B. Cacbonic
  D. Ozon
  A. Hiđro
  15
  9
  14
  13
  12
  11
  10
  8
  7
  6
  5
  4
  3
  2
  1
  Câu 3 : Xã §ç §éng cã tất cả bao nhiêu trường TiÓu häc vµ THCS ?
  A. 1
  B. 2
  C. 3
  D. 4
  Câu 3 : Xã §ç §éng có tất cả bao nhiêu trường TiÓu häc vµ THCS ?
  B. 2
  C. 3
  A. 1
  D. 4
  15
  9
  14
  13
  12
  11
  10
  8
  7
  6
  5
  700
  500
  200
  100
  Câu 4 : Bµi th¬ “H¹t g¹o lµng ta”của tác giả nào ?
  A. Ph¹m Hæ
  B. TrÇn §¨ng Khoa
  C. Xu©n Quúnh
  D. NguyÔn Duy
  Câu 4 : Bµi th¬ “H¹t g¹o lµng ta”của tác giả nào ?
  B. TrÇn §¨ng Khoa
  A. Ph¹m Hæ
  C. Xu©n Quúnh
  D. NguyÔn Duy
  15
  9
  14
  13
  12
  11
  10
  8
  7
  6
  5
  4
  3
  2
  1
  Câu 5 : Bác Hồ sinh ngày tháng năm nào ?
  A. 19-05-1889
  B. 19-05-1890
  C. 15-09-1890
  D. 19-05-1891
  Câu 5 : Bác Hồ sinh ngày tháng năm nào ?
  B. 19-05-1890
  A. 19-05-1889
  D. 19-05-1891
  C. 15-09-1890
  15
  9
  14
  13
  12
  11
  10
  8
  7
  6
  5
  4
  3
  2
  1
  Câu 6 : Tác phẩm “Dế Mèn phiên lưu ký” của nhà văn nào ?
  A. Thạch Lam
  B. Tô Châu
  C. Tô Hoài
  D. Nam Cao
  Câu 6: Tác phẩm “Dế Mèn phiêu lưu ký” của nhà văn nào ?
  C. Tô Hoài
  A. Thạch Lam
  B. Tô Châu
  D. Nam Cao
  15
  9
  14
  13
  12
  11
  10
  8
  7
  6
  5
  4
  3
  2
  1
  Câu 7 : Quân đội Việt Nam được thành lập ngày tháng năm nào?
  A. 22-12-1943
  B. 22-12-1944
  C. 22-12-1945
  D. 22-12-1946
  Câu 7 : Quân đội Việt Nam được thành lập ngày tháng năm nào ?
  B. 22-12-1944
  A. 22-12-1943
  C. 22-12-1945
  D. 22-12-1946
  15
  9
  14
  13
  12
  11
  10
  8
  7
  6
  5
  4
  3
  2
  1
  Câu 8 : B¸c Hå ®äc b¶n Tuyªn ng«n ®éc lËp khai sinh ra n­íc ViÖt Nam d©n chñ céng hßa vµo ngµy th¸ng n¨m nµo?
  A. 2 Tháng 9 năm 1944
  B. 2 Tháng 9 năm 1946
  C. 2 Tháng 9 năm 1945
  D. 2 Tháng 9 năm 1947
  Câu 8 : B¸c Hå ®äc b¶n Tuyªn ng«n ®éc lËp khai sinh ra n­íc ViÖt Nam d©n chñ céng hßa vµo ngµy th¸ng n¨m nµo?
  C. 2 Tháng 9 năm 1945
  A. Tháng 9 năm 1944
  B. 2 Tháng 9 năm 1946
  D. 2 Tháng 9 năm 1947
  15
  9
  14
  13
  12
  11
  10
  8
  7
  6
  5
  4
  3
  2
  1
  Câu 9 : Khi nấu nước ở trên núi và ở đồng bằng thì ở đâu sôi mau hơn ?
  A. Bằng nhau
  B. Đồng bằng
  C. Trên núi
  D. Tất cả đều sai
  Câu 9 : Khi nấu nước ở trên núi và ở đồng bằng thì ở đâu mau sôi hơn ?
  C. Trên núi
  A. Bằng nhau
  B. Đồng bằng
  D. Tất cả đều sai
  15
  9
  14
  13
  12
  11
  10
  8
  7
  6
  5
  4
  3
  2
  1
  Câu 10 : S©n vËn ®éng MÜ §×nh thuéc ®Þa giíi huyÖn nµo cña Hµ Néi?
  A. Gia L©m
  B. Thanh Tr×

  C. §«ng Anh
  D. Tõ Liªm
  D. Tõ Liªm
  A. Gia Lâm
  B. Thanh Tr×
  C. §«ng Anh
  Câu 10 : S©n vËn ®éng MÜ §×nh thuéc ®Þa giíi huyÖn nµo cña Hµ Néi?
  15
  9
  14
  13
  12
  11
  10
  8
  7
  6
  5
  4
  3
  2
  1
  Câu 11 : Huyện Thanh Oai hiÖn nay có bao nhiêu xã và thị trấn ?
  A. 20
  B. 22
  C. 21
  D. 23
  Câu 11 : Huyện Thanh Oai hiÖn nay có bao nhiêu xã và thị trấn ?
  C. 21
  A. 20
  B. 22
  D. 23
  15
  9
  14
  13
  12
  11
  10
  8
  7
  6
  5
  4
  3
  2
  1
  Câu 12 :Nh¹c sÜ s¸ng t¸c bµi Quèc ca ViÖt Nam?
  A. §ç NhuËn
  B. Hoµng ViÖt
  C.Văn Cao
  D. Ph¹m Tuyªn
  Câu 12:Nhạc sĩ sáng tác bài Quốc ca Việt Nam?
  C.Văn Cao
  A. §ç NhuËn
  B. Hoµng ViÖt
  D. Ph¹m Tuyªn
  15
  9
  14
  13
  12
  11
  10
  8
  7
  6
  5
  4
  3
  2
  1
  Câu 13 : TiÕp theo sè: 1; 3; 4; 8 lµ sè nµo?
  A.16
  B. 17
  C. 18
  D. 19
  Câu 13 : TiÕp theo sè: 1; 3; 4; 8 lµ sè nµo?
  C. 16
  A.18
  B. 17
  D. 19
  15
  9
  14
  13
  12
  11
  10
  8
  7
  6
  5
  4
  3
  2
  1
  Câu 14 :Tèc ®é cña ¸nh s¸ng lµ bao nhiªu ?
  A. 200 000 Km/s
  B. 300 000 Km/s
  C.400 000Km/s
  D. 500 000 Km/s
  Câu 14 :Tèc ®é cña ¸nh s¸ng lµ bao nhiªu ?
  B. 300 000 Km/s
  A. 200 000 Km/s
  C.400 000Km/s
  D. 500 000 Km/s
  15
  9
  14
  13
  12
  11
  10
  8
  7
  6
  5
  4
  3
  2
  1
  Câu 15 :Thµnh phè nµo ë n­íc ta hay x¶y ra triÒu c­êng?
  A. Hà Nội
  B. Hải Phòng
  C.Đà Nẵng
  D.TP Hồ Chí Minh
  Câu 15 :Thµnh phè nµo ë n­íc ta hay x¶y ra triÒu c­êng?
  D.TP Hồ Chí Minh
  A. Hà Nội
  B. Hải Phòng
  C.Đà Nẵng
  15
  9
  14
  13
  12
  11
  10
  8
  7
  6
  5
  4
  3
  2
  1
  Chúc Mừng Bạn
  §· ®­îc tham dù cuéc thi chung kÕt Tr¹ng Nguyªn Nhá Tuæi
  cña Liªn Đội
  Trường TiÓu häc §ç §éng 2013

  HẸN GẶP LẠI
  HẸN GẶP LẠI
  Tạm biệt
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓